گیرده کندی – روستای گرده » | » بازسازی خاطره یک نسل به صورت طنز