گیرده کندی – روستای گرده » | » محیط زیبای تی داغی (تنگ داغی) و هشدار