گیرده کندی – روستای گرده » | » پیرامون مطالب ارسالی قبلی آقای پرویز اسرافیلی گرده