گیرده کندی – روستای گرده » | » شن ریزی و هموار سازی وجدول کشی جاده منتهی به روستای اورنج توسط دهیار