بایگانی ماهیانه: فروردین 1399

شعر در زندگی ایرانیان

درود به مدیران سایت گرده و آنهای که مطالبی در سایت گرده نوشته و هم آنهایی که به سایت گرده نظر می کنند.

ارادتمند پرویز اسرافیلی گرده

در حال حاضر ما در اینجا و هموطنان گرامی در آنجا در اثر مرض کرونا خانه نشین شده ایم . برای من کتاب های اشعار همراه و آرامش افکار و تقویت روحیه است.

شعر در زندگی ایرانیان

دیروز یکی از دوستان برایم شعری فرستاده بود، سه بار آنرا خواندم و بسیار لذت بردم. در این فکر بودم که شعر چقدر در زندگی ایرانیان موثر است.

اثر شعر در زندگی ما ایرانیان با سایر ملل جهان فرق دارد. شعر و ایرانی از هم جدا شدنی نیست. شعر از ویژگی های زندگی ایرانی است.

علاقه ایرانیان امروز به شعر با ایرانیان قدیم تفاوت ندارد. اشعار ایرانی حتی برای خارجی ها آن اندازه جالب است به این خاطر به زبان های ملل دنیا ترجمه شده است. در طول تاریخ همیشه در شادی، در غم شعر یار و همدم ما بوده است. در تمام مراحل زندگی شعر با ما است و اثر شگفت در روحیه ما دارد بخصوص در تنهایی برای آسایش روحی و تغییر شکل روحی به شعر پناه می بریم.

در زمان قدیم مسابقه شعر مثل فوتبال امروزی بود، در بین مکتب خانه ها، شهرها و حتی بین شمال و جنوب ایران مسابقه شعر بود. یک دختر خانم از مراغه در مسابقه شعر رقیب نداشت. یک تاجر زاده در شهر تجریش برای مسابقه شعر تمامی کتاب های اشعار آن زمان را بیصورت دیوان چند جلدی بنام دیوان تجریش نوشت و برای شرکت در مسابقه با قاطر حمل میکرد. تاجر زاده دختر خانم را برای مسابقه به اصفهان که مرکز تجمع شاعران آن زماتن بود دعوت کرد، دختر خانم از مراغه به قزوین رفته و از او در خواست کرد که به به قزوین بیاید . نامه را به زبان فارسی و آذری نوشت. من شعر آذری او را بلد بودم اما در اثر مرور زمان یادم رفته است. فقط بند آخر آنرا بیاد دارم .

ادامه خواندن شعر در زندگی ایرانیان