بایگانی ماهیانه: آذر 1397

تولید محصولات کشاورزی ارگانیک در دهستان

تولید محصولات کشاورزی ارگانیک در دهستان گرده توسط آقای رحمان ثمودی گرده از افتخارات شهرستان نمین در زمینه تولید و کارآفرینی

رحمان ثمودی
گلخانه در روستای گرده