کسب عنوان قهرمانی

کسب عنوان سومی اقایان علی رضا احمدیان، نایب قهرمانی غلام رضا نگهبان و عنوانی قهرمانی سعید عدل و علی مالک در مسابقات شمال غرب کشور