بایگانی ماهیانه: آبان 1395

نحوه شکل گیری فضاهای روستایی دهستان گرده درنیم قرن گذشته

نوشته: سرخان قانع گرده

مساكن مسكوني مهمترین شكل فضاي روستاييست كه نقش موثری براي بقاء و دوام انسانهاي يكجانشين داشته است، دردهه‌هاي اخير تغييرات و دگرگوني‌هايي در نحوه‌ساخت، نوع معماري، مصالح و مواد اوليه ساخت بنا، ايجاد شده است که بیشتر متاثر از جوامع شهري بوده به‌طوري که از نظر ماهيت فرهنگي با عناصر اجتماعي و بافت روستايي همخواني ندارد، در این مطلب به مورفولوژی روستا ( هدف، نحوه و روند شکل گیری بناهای روستایی) قبل از اين تاثيرات پرداخته می شود که از یک سو تحت تاثیراقلیم و شرایط محیطي و فرهنگي روستا بود و از سوی دیگر با الگوی معیشت خانواده‌ها ارتباط داشته و براساس نيازهاي انساني، تركيب مساكن روستايي اين محدوده جغرافيايي با حياط، طويله، كاهدان، انباري، لول (مرغدان)، تنورخانه، مبال( توالت ) قالاخ ( انبار توده فضولات خشک شده دام) ، تایه ( یونجه، شبدر و علف خشک روی هم انباشته )، خرمنگاه، گورستان، ياتاق (استراحتگاه ظهرگاهي دام)، كُوليك ( محل ريختن خاكستر)، درخت، بركه، باغ و باغچه، مدرسه، مسجد، نهر روستايي، چاه، كاريز، معابر، بلوكهاي زراعي و قطعات زمين كشاورزي شكل مي‌گرفت كه دراين مطلب به بيان هدف، نحوه ساخت و روند شكل‌گيري واحدهاي مسكوني به صورت اجمال قبل از نفوذ و تاثيرگذاري جوامع شهري پرداخته مي‌شود.

ادامه خواندن نحوه شکل گیری فضاهای روستایی دهستان گرده درنیم قرن گذشته