ریزش تگرگ وجاری شدن سیل وخسارات ناشی از ان

عصر روز جمعه  بارش شدید تگرگ باعث خسارت به باغات میوه وزمین های زراعی وتلف شدن چندین مرغ وجوجه واز بین رفتن خانه های قدیمی وجاری شدن سیل در روستای گرده و اطراف ان گردیدکه سیل نیز علاوه بر خسارت زدن به باغات باعث قطعی لوله اب چندین روستا واسیب به خطوط ار تباطی روستا وبه عمق رفتن رودخانه گردید.سیل در دو نوبت جاری شد که دومی شدیدتر بودکه بعلت تاریکی هوا نتوانستیم به تصویر بکشیم. دولت هم که تا حالا فکر اساسی برای این پل که پل ارتباطی بیش از۱۵روستاست نکرده وهم چنان باید سنگ ریخت تا سیل بیاد وببرد.

سیل اولیه در رودخانه گرده

سیل در شور دره(مابین گرده واورنج)

سیل قرمزلار

تصاویر بعد ازسیل صبح شنبه

قطعی لوله اب چندین روستا

به گود افتادن جلوی پل گرده

معلق ماندن تیر تلفن

اثرات تگرگ بر روی میوه ها